Savanorystė / praktika

Savanorystė VDU menų galerijoje „101“

Lietuvoje būdamas Vytauto Didžiojo universiteto tarptautinių mainų studentu, noriu bendrauti su kuo daugiau studentų ir vietinių gyventojų. Todėl šalia mokymosi klasėje ieškojau ir papildomos veiklos. Visada mėgau savanorystę ir todėl pasirinkau savanoriškai laiką praleisti VDU menų galerijoje „101“. Tai universiteto meno galerija VDU Menų fakultete. Nors ši galerija yra skirta studentams, parodas čia rengė ir daug profesionalių menininkų. Todėl galerijoje turėjau labai daug vertingos patirties.

Savanoriaudamas galerijoje smagiai praleidau laiką. Tai suteikė man galimybę sužinoti apie renginių ir meno galerijų vadybą. Galerijos kuratorė Milda Gineikaitė mums padėjo ir kantriai vadovavo būsimoms veikloms ir renginiams. Aš ir kiti savanoriai diskutavome apie daugybę dalykų, tokių kaip parodų organizavimas, meno kūrinių instaliavimas, galerijos logotipo parinkimas, galerijos leidinių tvarkymas ir pagalba studentams, kurie norėtų surengti parodą. Viena geriausių patirčių galerijoje, – kai padėjau eksponuoti profesionalių menininkų, tokių kaip Fabrizio Fortini (Raphael Baldaya) ir Artūras Raila, darbus. Per šias parodas supratau, kaip instaliuoti meno kūrinius pagal sąlygas ir menininkų reikalavimus, įskaitant kompoziciją, orą ir parodų filosofiją. Be to, galėjau dirbti kartu su vietiniais studentais ir taip išplėsti savo ryšius. Galiausiai, ši savanorystė tikrai užpildė mano laisvalaikį teigiama ir naudinga veikla.

Be minėtų dalykų, dar norėčiau kai ką pasiūlyti galerijai. Galbūt galerija galėtų sudaryti savanorių grupę. Taigi, studentai galėtų turėti organizaciją ar „instituciją“, kurioje viskas organizuojama vienoje vietoje. Taip pat reikalingi susitikimai kartą per savaitę, kad būtų galima aptarti galerijos raidą ir artėjančius renginius. Antra, savanorystės programa turėtų būti „įforminta“, tai reiškia, kad reikėtų daugiau viešinti pačias savanorystės veiklas ir siekti, kad studentai pastebėtų galeriją ir norėtų prisijungti.

EN

As an international exchange student at Vytautas Magnus University, I would like to engage with as many students and locals in Lithuania. Therefore, besides studying at class, I sought for extracurricular activities. I have always been fond of volunteering and then I put my choice to spend my time volunteering at VMU Art Gallery “101”. This is a university art gallery under the Faculty of Arts Vytautas Magnus University. Even though this gallery is at the scale of students, many professional artists also conducted exhibitions here. Therefore, I had so much valuable experiences here.

I had a good time while volunteering in the gallery. It gave me an opportunity to learn about event and art gallery management. Ms. Milda Gineikaitė, the curator of the gallery, helped and guided us patiently regarding the upcoming events and activities. I and other volunteers discussed about so many things such as organizing exhibitions, artworks installment, choosing gallery’s logo, managing the publications of the gallery, and facilitating students who would like to conduct an exhibition. One of the best experiences in the gallery is that when I helped to exhibit the works of professional artists like Fabrizio Fortini (Raphael Baldaya) and Artūras Raila. By these exhibitions, I understood how to install artworks based on the conditions and the artists’ requirements, including composition, weather, and the philosophy of the exhibitions. Moreover, I could work together with local students where I could broaden my network. Conclusively, this volunteering really fills in my spare time with positive and beneficial activities.

Apart from the above statements, I would like to suggest something to the gallery. Perhaps, the gallery can make a group of volunteers. So, students can have like an organizational structure or a “institution” where everything is organized at one place. Once a week meeting is also needed to discuss about the developments of the gallery as well as the upcoming events. Second, the volunteering program should be “formalized”. It means that the publication should be increased and maintained so that students will notice the gallery and interested to join.

Ristan Taufiq Syukrianto

Fot. Rimgaudas Barauskis ir Milda Gineikaitė

VDU menų galerija „101“ kviečia menu ir kultūra besidominčius VDU studentus tapti galerijos savanoriais. Veikla laukia įvairi:

  • pagalba su kūrybiška komunikacija (socialinių medijų administravimas, fotografavimas, filmavimas, galerijos stiliaus kūrimas);
  • prisilietimas prie parodų įgyvendinimo (parodų eksponavimas, koordinavimas, dalyvavimas parodų pristatymuose ir buvimas galerijoje).

Susisiekime: galerija101@gmail.com